Aktiviteter

Verksamheterna i projektet innebär forskning, seminarier, utställningar om landsbygdens kulturarv, vilka anordnas gemensamt av samarbetsparterna och deras respektive anknutna parter, utbildning och spridning av projektresultat enligt följande:

  1. Anordnande av fyra transnationella seminarier, vilka skall sammanföra etnologer, museipersonal, kulturadministratörer, historiker och landsbygdsutvecklare från alla de sju deltagande länderna. Seminarierna skall främja utbyte av erfarenheter och leda till ett ramkoncept för forskning om och dokumentation av europeiskt landsbygdsarv. Vidare skall specifika temata utvecklas och leda till organisationen av gemensamma utställningar kring landsbygdens kulturarv samt utarbeta logistiken för utställningarna.
  2. Anordnande av nationella seminarier i de deltagande länderna för att förse de transnationella seminarierna med material, att på lokal nivå uppmuntra engagemanget hos museer och andra kulturförvaltare i projektverksamheten.
  3. Jämförande forskning och dokumentation I flera “lodräta temata” inom det europeiska kulturella landsbygdsarvet. Hit hör mat, arkitektur, musik, redskap, föremål, sagor och sägner och så vidare. Tre ”vågräta temata” förbinder landsbygdens kulturarv med social och ekonomiskt hållbar utveckling av landsbygdens samhällen.
  4. Anordnande av tre “tematiska” utställningar av projektets samarbetsparter gemensamt. Varje samverkande part förutsätts att ta del i två tematiska utställningar. Varje utställning kommer att vandra mellan åtminstone tre platser i olika länder, totalt visas på nio olika ställen.
  5. Utbildning av kulturförvaltare från hela Europa (museipersonal och landsbygdsutvecklare och liknande) under tio dagar lång sommarkurs. Syftet är att förbättra deras tekniska och teoretiska kunskap och höja medvetandet om landsbygdens kulturarv som en drivkraft för uthållig landsbygdsutveckling samt att gynna ett gränsöverskridande samarbete och nätverkande.
  6. Anordnande av korta praktiska kurser, föreläsningar och andra kulturella evenemang, I första hand i anslutning till utställningarna, uppvisa traditionella kunskaper, sedvänjor, musik, kokkonst, arkitektur med mera. Målgruppen är en bred publik och särskilt ungdomar och skolor. Digitala versioner av dessa kurser och evenemang kommer att utvecklas och finnas tillgängliga.
  7. Anordnande av en projektavslutande internationell konferens för att upplysa om projektets effekter och resultat, att främja fortsatt gränsöverskridande utbyte av erfarenheter mellan yrkesfolk och organisationer. Vidare att betona kopplingen mellan landsbygdens kulturarv och uthållig landsbygdsutveckling samt sjösätta en fortsättning av projektverksamheten genom bildande av ett formellt nätverk för landsbygdens kulturarv.
  8. En serie publikationer inclusive forskningsresultaten. Handledning till utställningarna. Seminarie- och konferensrapporter. Handbok för sommarkursen. En mindre handbok för kortkurserna och kulturevenemangen I anslutning till utställningarna.
  9. Etablering av en hemsida med syfte att sprida information om verksamheter och projektresultat, att fungera som värd för virtuella utställningar, projektpublikationer och digital inlärning.
  10. Strategisk, daglig ledning och samordning av projektet, planering, övervakning och utvärdering av projektverksamheter. Detta stött av en övervakningskommitte, som kommer att mötas regelbundet.