Ogólne informacje i cele

Wiejskie dziedzictwo jest ważnym aspektem kultury europejskiej. Jednakże, brak inicjatyw, które miały by na celu ochronę go oraz stopniowy odpływ ludności z obszarów wiejskich doprowadzają do znacznej utraty tradycyjnej wiedzy, umiejętności i zwyczajów, które składają się na wiejską tożsamość kulturową. Wszystko to wskazuje na naglącą potrzebę wspierania i ochrony wiejskiego dziedzictwa narodowego i europejskiego.

CULR-RURAL ma na celu przyczynienie się powyższego celu poprzez:

  • Promowanie współpracy pomiÄ™dzy muzeami dziedzictwa wiejskiego a innymi organizacjami.
  • ZachÄ™canie tych muzeów do “otwarcia swoich drzwi” na transnarodowe wspólne dziaÅ‚ania.
  • PodkreÅ›lanie i dokumentowanie wiejskiego dziedzictwa europejskich regionów wiejskich; oraz ukazanie ich zwiÄ…zku z wiejskim rozwojem spoÅ‚eczno-ekonomicznym oraz jego ciÄ…gÅ‚oÅ›ciÄ….
  • Podnoszenie Å›wiadomoÅ›ci współczesnych Europejczyków oraz umacnianie lokalnej kulturowej tożsamoÅ›ci i dumy.
  • Stworzenie “areny” dla dialogu miÄ™dzykulturowego.
  • PoprawÄ™ umiejÄ™tnoÅ›ci profesjonalnego rozpoznawania, ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego danych regionów/narodu i wykorzystywania ich z korzyÅ›ciÄ… dla wiejskiego rozwoju.
  • ZachÄ™cenie mÅ‚odszego pokolenia do uczestnictwa i docenienia wiejskiej kultury.