Działania

Działania zaproponowanego projektu obejmują badania, warsztaty, wystawy dziedzictwa wiejskiego organizowane wspólnie przez współorganizatorów i współpracujących partnerów, szkolenie i rozpowszechnianie wyników projektu, w następujący sposób:

  1. Organizacja czterech transnarodowych warsztatów, które skupią etnografów, pracowników muzeów, kierowników kulturowych, historyków oraz animatorów rozwoju wiejskiego ze wszystkich 7 uczestniczących krajów. Warsztaty będą promować wymianę doświadczeń prowadząca do powstania ramy koncepcyjnej dla badań i dokumentacji europejskiego dziedzictwa wiejskiego; opracowanie konkretnych „tematów” przewodnich wspólnie zorganizowanych wystaw dziedzictwa wiejskiego; oraz opracują logistykę wystaw. 
  2. Organizacja krajowych warsztatów w uczestniczących krajach, które dostarczą materiał dla transnarodowych warsztatów i zachęcą muzea i innych operatorów kultury na poziomie lokalnym do partycypowania w działaniach projektu.
  3. Studia porównawcze i dokumentacja w kilku “pionowych tematach” europejskiego dziedzictwa wiejskiego, łącznie z jedzeniem, architekturą, muzyką, narzędziami, artefaktami, opowiadaniami, itd; oraz w trzech „poziomych” tematach łączących wiejskie dziedzictwo z ciągłym zrównoważonym rozwojem społeczno-ekonomicznym społeczeństwa wiejskiego.
  4. Organizacja trzech wystaw “tematycznych” przez partnerów projektu. Od każdego współorganizatora oczekujemy, by wziął udział w dwóch wystawach tematycznych, a każda wystawa ma być przedstawiona w co najmniej trzech miejscach w różnych krajach, co daje w sumie w dziewięć miejsc.
  5. Szkolenie operatorów kultury z całej Europy (personel muzeum, kierownicy i animatorzy rozwoju kulturowego na obszarach wiejskich, itd.) podczas 10-dniowej letniej szkoły, w celu poprawy ich wiedzy technicznej i teoretycznej oraz podniesienia świadomości wartości dziedzictwa wiejskiego jako czynnika stałego zrównoważonego rozwoju wiejskiego i promowania ponad narodowej współpracy.
  6. Organizacja krótkich praktycznych kursów, wykładów I innych wydarzeń kulturalnych, w miarę możliwości połączonych z wystawami, ukazujących tradycyjne umiejętności, zwyczaje, muzykę, kuchnię, architekturę itd., zaadresowanych do szerszej publiczności a zwłaszcza do młodzieży i szkół. Zostaną też opracowane i zaproponowane wersje internetowe tych kursów i imprez.
  7. Organizacja międzynarodowej konferencji na zakończenie projektu w celu rozpowszechnienia wyników projektu; promowanie dalszej transnarodowej wymiany doświadczeń między fachowcami I organizacjami; zaakcentowanie związku dziedzictwa wiejskiego ze stałym zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich; dalsze kontynuowanie działań projektu poprzez założenie oficjalnej sieci dziedzictwa wiejskiego.
  8. Seria publikacji, łącznie z wynikami badań; przewodnikami po wystawach; raportami z warsztatów I konferencji; podręcznikiem szkoleniowym dla letniej szkoły; oraz krótkimi podręcznikami do krótkich kursów i imprez kulturalnych towarzyszących wystawom.
  9. Stworzenie specjalnej strony internetowej, która ma na celu rozpowszechnianie działalności I wyników projektu oraz gościnne wystawy wirtualne, publikacje dotyczące projektu i uczenie na odległość (e-learning).
  10. Strategiczne i bieżące kierowanie oraz koordynacja projektu, planowanie, monitorowanie i ewaluacja działań projektu, wspomagane przez Komitet Kierujący, który będzie się regularnie spotykał.