Εισαγωγή
Το CULT-RURAL ή η Προώθηση ενός Κοινού Πολιτισμικού Χώρου για τις Ευρωπαϊκές Αγροτικές Κοινωνίες (Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities), είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του άξονα «Πολιτισμός 2000».
Το CULT-RURAL εξετάζει την πολιτιστική κληρονομιά των αγροτικών περιοχών, προσπαθώντας να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν αλλά και να αντλήσει διδάγματα χρήσιμα για τη σύγχρονη ζωή και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2009, υλοποιείται από ένα δυναμικό εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν μουσεία, ομοσπονδίες φορέων, άλλοι ΜΚΟ, πανεπιστήμια και ερευνητικοί οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.