Ιστορικό και στόχοι
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κληρονομιά του αγροτικού χώρου αποτελεί σημαντικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, το οποίο πρέπει να προστατευτεί και να διατηρηθεί. Επιπλέον, η κληρονομιά αυτή, πολιτισμική αλλά και περιβαλλοντική, έχει να προσφέρει πολλά διδάγματα στη σύγχρονη κοινωνία: για παράδειγμα, οι παραδοσιακές μέθοδοι εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και οι σχετικές τεχνολογίες, προσφέρουν ιδέες για την ορθή ενεργειακή χρήση σήμερα. ενώ η συνέχεια της πολιτισμικής κληρονομιάς της υπαίθρου και ο ρόλος της στη δημιουργία κοινής ταυτότητας και συνοχής των αγροτικών κοινωνιών προσφέρει μια επιπλέον πρόκληση στην παγκοσμιοποίηση των πολιτισμικών προϊόντων.

Στόχοι του προγράμματος CULT-RURAL είναι:
  • Η καταγραφή και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, επισημαίνοντας την αλληλεπίδραση της με την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και την αειφορία.
  • Η ανάπτυξη κοινής πολιτισμικής συνείδησης των σύγχρονων Ευρωπαίων με παράλληλη προσπάθεια ενδυνάμωσης της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας των αγροτικών περιοχών
  • Η δημιουργία μιας πλατφόρμας δια-πολιτισμικού διαλόγου 
  • Η προώθηση της συνεργασίας και δικτύωσης των μουσείων αγροτικής κληρονομιάς αλλά και άλλων πολιτιστικών «θεματοφυλάκων» του πολιτισμού του αγροτικού χώρου. 
  • Η ενθάρρυνση των μουσείων αγροτικών περιοχών να «ανοίξουν τις πύλες» τους σε διεθνείς συνεργασίες και δραστηριότητες,
  • Η βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και της ικανότητας τους να αναγνωρίζουν, να προστατεύουν και να αναδεικνύουν την πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής τους
  • Η υποβοήθηση της αειφόρου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών μέσα από την προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς
  • Η προσέλκυση της νέας γενιάς ώστε να συμμετάσχει ενεργά στο «πολιτισμικό γίγνεσθαι» του αγροτικού χώρου.