Предпоставки и цели

Селското наследство е важна част от европейската култура. Но поради липсата на инициативи, които да го опазват, и с намаляването на населението в селските области безвъзвратно изчезват традиционни знания, умения и обичаи, които са в основата на селската кулурна идентичност. Всичко това показва колко спешно трябва да се подпомогне опазването на националното и европейското селско културно наследство.

CULT-RURAL има за цел да допринесе за решаването на тези въпроси като:

  • Инициира сътрудничество и създаването на мрежа между музеите за селско наследство и други организации.
  • Поощрява тези музеи да „отворят вратите си” за съвместни международни дейности.
  • Документира и открои значението на културното наследство на европейските селски райони, като изтъкне неговата обвъзраност със социлно-икономическото развитие и устойчивото развитие.
  • Развие общи черти на културното съзнание на съвременните европейци, като едновременно с това укрепи местната културна идентичност и гордост.
    Създаде „арена” за междукултурен диалог.
  • Повиши качествата на професионалистите да идентифицират, опазват и разкриват значимостта на селското наследство в техния регион/нация и да го използват в интерес на селското развитие.
  • Привлича най-младото поколение да участва и да цени селската култура.