Дейности

Дейностите на предложения проект включват научно изследване, работни срещи/уъркшопи, изложби на селско наследство, организирани съвместно от съорганизаторите и асоциираните партньори, обучение и разпространение на резултатите от проекта, както следва:

  1. Организиране на четири международни уъркшопа, които да съберат етнографи, музейни специалисти, ръководители в сферата на културата, историци и аниматори на селското развитие от всички 7 участващи страни. Уъркшопите ще спомогнат за обмяна на опит, което ще доведе до изграждане на концептуална рамка за изследването и документирането на европейското селско наследство; развиването на специфични „теми”, които да ръководят организирането на съвместни изложби за селско наследство; и ще подготвят техническите параметри/логистиката на изложбите.
  2. Организиране на национални уъркшопи в учстващите страни, които да дадат заряд на международните уъркшопи и да поощрят включването на музеите и на други културни субекти на местно ниво в дейностите на проекта.
  3. Сравнително изследване и документиране по няколко „вертикални” теми от европейското селско наследство, в т.ч. хранене, архитектура, музика, съдове, артефакти, приказки и т.н.; и три „хоризонтални теми”, които свързват селското наследство със стабилното социално и икономическо развитие на селските общини.
  4. Организиране на три „тематични” експозиции в резултат на партньорството по проекта. Всеки съорганизатор ще вземе участие в две тематични изложби, докато всяка изложба ще обиколи най-малко три места в различни страни, общо девет места.
  5. Обучение на културни оператори от цяла Европа (музейни работници, мениджъри и аниматори на културното развитие в селски области и т.н.) в десетденвно лятно училище, за да се повишат техническите и теоретичните им знания и да се укрепи вярата им в ценността на селското наследство като фактор за устойчивото развитие, както и да се поощри междунационалното сътрудничество и работа в мрежа.
  6. Организиране на кратки практически курсове, лекции и други културни събития, за предпочитане свързани с изложбите, които показват традиционни умения, обичаи, музика, кухня, архитектура и т.н., са адресирани към широката публика и особено към младежта и училищата. Версии на тези курсове и събития ще бъдат разработени и предложени по интернет.
  7. Организиране на заключителна международна конференция, която да разпространи резултатите от проекта; да се поощри по-нататъшната международна обмяна на опит между професионалистите и организациите; да се подчертаят връзките на селското наследство с устойчивото селско развитие; и да се осигури продължаване на дейностите по проекта чрез създаване на официална мрежа на селското наследство.
  8. Серия от публикации, включително резултатите от научното изследване; пътеводители по изложбите; доклади от уъркшопите и конференците; учебник за лятното училище; наръчници за кратките курсове и издания за културните събития към изложбите.
  9. Създаване на уебстраница, където да се популяризират дейностите и резултатите от проекта, както и да се показват виртуални изложби, публикации по проекта и да се осъществява електронно обучение.
  10. Стратегически и конкретен мениджмънт и координация на проекта, планиране, мониторинг и оценка на проектните дейности, ръководени от Управляващия комитет, който провежда редовни сбирки.